Rekonštrukcia vnútrobloku v Trnave

Riešené územie je súčasťou dvora bytových domov na Okružnej ulici v Trnave. Navrhované úpravy územia pozostávajú z riešenia chodníkov pre peších, z riešenia športových a rekreačných plôch, odvodnenia dažďových vôd, bezpečnosti na dopadový povrch, riešenia bežeckej dráhy, zakomponovanie drevenej pergoly, hmlovej fontány, pieskoviska a detských prvkov. Návrh vnútrobloku počíta s plochami pre všetky vekové kategórie. Výsadba stromov, parkových a lúčnych trávnikov v kombinácii s kombinovanými záhonmi skultúrni a oživí navrhovaný priestor vnútrobloku. Výsadba stromov je navrhovaná tak, aby tvorila prirodzené tienenie počas letných horúčav a znášala extrémne suchá a pôdne podmienky. Dominantnými sú dlhoveké Acer platanoides ‘Farlake’s Green’, bodovo doplnené o strednovekú Gleditsia triacanthos ´Sunbrust´, ktorá tvarom listov a žltým celoročným vyfarbením oživý stromovú etáž. Pri ploche s piknik sedením a priestorom pre budúci gril a v rámci líniovej výsadby je osadená Pyrus calleryana ´Chanticleer´. V kombinovanom záhone s okrasnými trávami, trvalkami a cibuľovinami, je ako dominanta navrhnutý viackmenný Acer tataricum ´Hot Wings´ , ktorý okrem habitusu a jesenného červeného vyfarbenia listu, zaujme fantáziu detí celoročným červeným vyfarbením okrídlených nažiek. V návrhu sú použité 2 typy trvalkových výsadieb. 1 typ – kombinovaný záhon okrasných tráv s cibuľovinami. 2 typ – monokultúra okrasnej trávy Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´ s kombinovanou výsadbou cibuľovín. Niektoré plochy trávnikov sú navrhnuté ako lúčne trávniky, ktoré okrem mikroklimatických zlepšení a podpory biodiverzity, oživia priestor svojou sezónnou premenlivosťou v postupnom vykvitaní.