Archívy kategórií: Verejné priestory

Rekonštrukcia vnútrobloku v Trnave

Riešené územie je súčasťou dvora bytových domov na Okružnej ulici v Trnave. Navrhované úpravy územia pozostávajú z riešenia chodníkov pre peších, z riešenia športových a rekreačných plôch, odvodnenia dažďových vôd, bezpečnosti na dopadový povrch, riešenia bežeckej dráhy, zakomponovanie drevenej pergoly, hmlovej fontány, pieskoviska a detských prvkov. Návrh vnútrobloku počíta s plochami pre všetky vekové kategórie. Výsadba stromov, parkových a lúčnych trávnikov v kombinácii s kombinovanými záhonmi skultúrni a oživí navrhovaný priestor vnútrobloku. Výsadba stromov je navrhovaná tak, aby tvorila prirodzené tienenie počas letných horúčav a znášala extrémne suchá a pôdne podmienky. Pokračovať v čítaní

Lávka v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn, Trnava

Lokalita Kamenný Mlyn sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava. Návrh vychádza z analýzy možností pohybu peších aj cyklistov a z analýzy prírodných podmienok, napríklad výskytu rákosia či pohybu vodného vtáctva. Hlavným architektonickým prvkom je drevené kruhové mólo a pontóny s výhľadmi na sprievodnú vegetáciu. Riešenie sadových úprav vychádza z myšlienky vytvoriť ´kvitnúcu záhradu na vode´, ktorá by druhovo a farebne oživila a doplnila priestor vodnej plochy uprostred drevenej lávky. Sortiment rastlín je volený tak, aby podporil ´genius locci´ miesta a jeho ochranársky a ekologický význam, preto sa v sortimente nachádzajú aj chránené druhy rastlín ako napr. Stratiotes aloides, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Ranunculus lingua . Pokračovať v čítaní

Gansberg

Výsledkom tendrovej dokumentácie v roku 2019 bola realizácia areálu Gansberg s bytovými domami. Riešenie exteriéru vychádza z priestorového členenia areálu bytovými domami a ich priľahlými priestormi s ohľadom na pôvodné terény a prevýšenia . Kompozičné a druhové zloženie je navrhnuté s cieľom čo najviac zapojiť porast do okolitého prostredia. Ako pripomienka pôvodného využitia pozemku, sú v areály na viacerých miestach vysadené pásy rezistentnej odrody viniča. Dominantným prvkom sú zapojené porasty evokujúce „les“ tvorené v stromovej etáži kostrovými stromami- Quercus coccinea (s výrazným šarlátovým jesenným sfarbením), Acer platanoides ´Olmsted´ a Prunus avium ´Plena´ a výplňovými stromami. Pokračovať v čítaní

BC Wallenrod

Riešená strešná záhrada sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží BC Wallenrod na Mickiewichovej ulici v Bratislave. Kompletná rekonštrukcia pôvodnej terasy prebehla v roku 2016. Základným princípom rekonštrukcie boli požiadavky prezentované zástupcom investora na zväčšenie spevnených plôch, ponechanie jestvujúceho povrchu spevnených plôch, doplnenie a prerobenie jestvujúcich sedení, zatraktívnenie výsadieb a využitie jestvujúcej vegetácie. Oproti hlavnému vstupu terasy je umiestený prístrešok, ktorý materiálovo nadväzuje na sklenenú fasádu budovy. Pokračovať v čítaní

Jarabinky zeleň

Jarabinky je nové mestské bývanie s rozsiahlou občianskou vybavenosťou vo vnútromestskej lokalite Bratislavy. Situovaný je v Ružinove medzi Mlynskými nivami a Jarabinkovou ulicou. Projekt krajinárskych úprav sa riešil od tendrovej dokumentácie až po dokumentáciu realizácie stavby. Podstatná časť vegetačných úprav je na strešných konštrukciách, čomu bola prispôsobovaná druhová skladba vegetačných úprav a aj rozmiestnenie jednotlivých plôch zelene. Dominantnými prvkami, okrem stromovej etáže, sú kombinované trvalkové záhony, ktoré sú navrhnuté vo vnútroblokoch, átriách a vyvýšených záhonoch bulváru. Pokračovať v čítaní

Trend Hotel Austria v Bratislave

Štúdia výsadby predpriestoru Austria Trend Hotel v Bratislave vychádza z požiadaviek investora na zvýšenie atraktívnosti zelene v okolí hotela a kaviarne a optimalizáciu prevádzkových vzťahov v nadväznosti na pešiu zónu. Návrh a rozčlenenie plôch zelene a nových prechodov sa prispôsobilo vyšliapaným “chodníkom” v jestvujúcej trávnej ploche a doplnili sa odpočinkové plochy, ktoré rozšíria možnosti posedenia a odpočinku pri šálke dobrej kávy. Pokračovať v čítaní

BC Europeum

BC Europeum- Bratislava je polyfunkčný objekt triedy ‘A‘ v centre hlavného mesta SR, Bratislava, ktorý sa nachádza na Hodžovom námestí, oproti Prezidentskému palácu, v priamom susedstve hotela Crown Plaza a Tatracentra, najfrekventovanejších častí mesta. V priestoroch zabezpečujeme celoročnú výsadbu exteriérových kvetináčov a aranžmány živých kvetín na recepciách. Sortiment rastlín býva obmieňaný podľa ročného obdobia a doby kvitnutia tak, aby vo výsadbách po celý rok niečo kvitlo.

Zelený les – odkaz dejín dnešku

Riešenia priestoru je dotvorenie pietneho miesta, tak aby priestor spĺňal aj požiadavku na možnosť využitia v rámci kultúrnych a spoločenských akcií (vernisáže, spoločensko- historické udalosti). Komorný charakter priestoru vytvárajú existujúce múry, či už fasády okolitých objektov, alebo fragment z pôvodného hospodárskeho objektu. Vhodné sú na využitie počas exteriérových výstav. Hlavným prvkom, ktorý spája históriu so súčasnosťou je novotvar uličného domu, ktorý rovnako, ako aj múry oplotenia pozemku je navrhnutý na popnutie popínavými drevinami (brečtan, pavinič, hortenzia). Odkazujúci je aj motív pôdorysnej stopy pôvodného domu. Plocha záhrady pôvodného domu je riešená parkovou úpravou. Pokračovať v čítaní

Školský areál športových a voľnočasových aktivít

Rozsiahle športové plochy pred budovou školskej jedálne a družiny je riešená bežeckým oválom (200m), inline dráhou (300 m), trávnatým ihriskom pre futbal a pieskovým doskočiskom. Za pomoci terénnych modelácií po obvode športovísk vytvorená „prírodná tribúna“. Vnútorná trávnatá plocha bežeckého oválu poskytuje priestor pre malé futbalové ihrisko, zároveň môže slúžiť ako variabilná plocha pre iné atletické športy (hod oštepom, vrh guľou atď.), alebo iné voľno časové, aktivity (fresbee, softbal, púšťanie šarkanov atď.) Plocha na západ od haly je riešená ako exteriérová trieda. Navrhované sú edukačné prvky typu: geologický náučný chodník, experimentálne záhony, vzorové záhony lúčnych porastov, bylinkové záhony. Pokračovať v čítaní

Rekonštrukcia predpolia ZŠ a MŠ v Chorvátskom Grobe

Priestor je členený na následujúce zóny: Zóna pre spoločenské akcie – spevnená plocha na ľavej strane od vstupu je riešená rôznoformátovou dlažbou. Jestvujúce stromy sú v ploche ponechané, ich okolie je riešené trávnatou plochou, výsadbou trvalkových záhonov, alebo okrasných tráv. Plocha je doplnená o lavičky, osvetlenie a stojany na bicykle. Jestvujúci porast krov na východe pozemku je ponechaný ako clona. Zóna pre oddych a hry – parková zóna je od spevnenej plochy oddelená rekonštruovanou pešou komunikáciou, ktorá vedie do areálu školy. Vstup do školy je riešený novým schodisko s prístupom z troch smerov a rampou pre bezbariérový prístup. Pokračovať v čítaní