Lávka v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn, Trnava

Lokalita Kamenný Mlyn sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava. Návrh vychádza z analýzy možností pohybu peších aj cyklistov a z analýzy prírodných podmienok, napríklad výskytu rákosia či pohybu vodného vtáctva. Hlavným architektonickým prvkom je drevené kruhové mólo a pontóny s výhľadmi na sprievodnú vegetáciu. Riešenie sadových úprav vychádza z myšlienky vytvoriť ´kvitnúcu záhradu na vode´, ktorá by druhovo a farebne oživila a doplnila priestor vodnej plochy uprostred drevenej lávky. Sortiment rastlín je volený tak, aby podporil ´genius locci´ miesta a jeho ochranársky a ekologický význam, preto sa v sortimente nachádzajú aj chránené druhy rastlín ako napr. Stratiotes aloides, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Ranunculus lingua . Vzhľadom na namerané rozpätie hĺbky vody (0,7 – 1,1 m) sa pre dosiahnutie väčšej druhovej diverzity, okrem výsadby na dne koreniacich vodných rastlín, osadili na vodnej hladine aj ´plávajúce mokrade´. Okrem estetickej funkcie plnia funkciu prirodzeného filtra, tienia plochu rybníka, sú zdrojom potravy pre ryby a v rozrastenom stave môžu slúžiť ako miesto pre hniezdenie vtáctva.
Z rastlín, ktoré znášajú hĺbku vody viac ako 0,4 m boli vybraté – Nymphoides peltata, Nuphar lutea, Stratiotes aloides, Nymphae v sorte.
Plávajúce mokrade sú pre doplnenie dynamiky vyskladané z dvoch zmesí. Zmes č.1 – svojím trávovým vzhľadom a výškou vytvorí na vodnej hladine vertikálu. Zmes č. 2 – doplní sortiment kvitnúcich rastlín. Projekt lávky v lokalite Kamenný Mlyn bol zhotovený v spolupráci s ateliérom Architekti Šercel Švec v roku 2017.