Školský areál športových a voľnočasových aktivít

Rozsiahle športové plochy pred budovou školskej jedálne a družiny je riešená bežeckým oválom (200m), inline dráhou (300 m), trávnatým ihriskom pre futbal a pieskovým doskočiskom. Za pomoci terénnych modelácií po obvode športovísk vytvorená „prírodná tribúna“. Vnútorná trávnatá plocha bežeckého oválu poskytuje priestor pre malé futbalové ihrisko, zároveň môže slúžiť ako variabilná plocha pre iné atletické športy (hod oštepom, vrh guľou atď.), alebo iné voľno časové, aktivity (fresbee, softbal, púšťanie šarkanov atď.) Plocha na západ od haly je riešená ako exteriérová trieda. Navrhované sú edukačné prvky typu: geologický náučný chodník, experimentálne záhony, vzorové záhony lúčnych porastov, bylinkové záhony. Navrhovaný je exteriérový amfiteáter, v ktorom môže v letných mesiacoch prebiehať teoretická časť výučby. Multifunkčné ihrisko je v juhovýchodnej časti doplnené o ďalšie multifunkčné ihrisko obsahujúce plochy ihrísk pre basketbal, volejbal, tenis, hádzanú. Zázemie a technické vybavenie pre tieto športoviská sa bude nachádzať v novo vybudovanom objekte správy a údržby areálu, ktorý je navrhovaný v ich priamom susedstve. Objekt bude obsahovať aj šatne a hygienické zázemie športovísk, ošetrovňu a miestnosť správcu. V časti areálu medzi existujúcou športovou halou a existujúcim multifunkčným ihriskom je navrhovaná nová plocha pre skatepark s prenosnými modulmi (prekážky a rampy). Súčasťou areálu skateparku je aj časť pre tréning parkour a šplh, plochu basketbalových ihrísk v severovýchodnej časti areálu. Plocha týchto ihrísk sa v zimných mesiacoch plánuje pomocou chladiarenského zariadenia prevádzkovať ako klzisko. V spolupráci s http://projektorarchitekti.sk/.